Lover/instrukser

ØSTSIDEN IDRETTSLAG FREDRIKSTAD
ORGANISASJONSPLAN M/ARBEIDSOPPGAVER
Utarbeidet av fotballstyret 1984/1985
Revidert 1995 og 1998
Justert noe 16.10.2007 da enkelte oppgaver ikke eksisterer lenger.
Siste justering 12.10.2011

FOTBALLSTYRET
Fotballstyret ligger organisatorisk under hovedstyret. Alle medlemmer velges for 1 år ad gangen på avdelingens eget årsmøte i november.

OPPGAVER :
Fotballstyret skal lede den daglige driften av fotballavdelingen. De skal legge forholdene til rette for lagene og koordinere virksomhetene. Styret har ansvar for drift og vedlikehold av klubbens baneanlegg, klubbhus og buss.

LEDER : Daglig leder av fotballavdelingens aktiviteter

SEKRETÆR: Skrive referater. Føre oversikt over medlemmer, tillitsmenn o.s.v.
Arkivering av korrespondanse. Leders personlige varamann i hovedstyret. Ansvar for lisenser, skadesaker og forsikringer. Kursansvarlig.

UNGDOMSLEDER: Koordinere og administrere ungdomsavdelingen.

SPORTSLIG LEDER: Ansvarlig for det sportslige arbeidet i senioravdelingen.

1. STYREMEDLEM: Ansvar for håndkassen i avdelingen. Ansvar for portvakter og salg i klubbhus og kiosk.

2. STYREMEDLEM: Leder av økonomiutvalget. Ansvar for kampprogram, banereklame og andre økonomiske tiltak som iverksettes av avdelingens økonomiutvalg.

3. STYREMEDLEM: Leder av arbeidskomiteen. Ansvar for drift og vedlikehold av klubbhus og anlegg. Iverksette og lede dugnader på anlegget.
Ansvarlig for utleie av baner og klubbhus.

INSTRUKS FOR FOTBALLEDER
OPPGAVER:

• Utarbeide og følge opp budsjettet for avdelingen.
• Iverksette tiltak ved budsjettoverskridelser.
• Attestere regninger i avdelingen (kan delegeres)
• Utarbeide avtaler med trenere etter godkjenning av kontraktene i fotballstyret og hovedstyret.
• Delta i forhandlingsutvalget ved spilleroverganger.
• Delta i forhandlinger med utstyrsleverandører.
• Ansette banemann og materialforvalter etter godkjenning i fotballstyret og hovedstyret.
• Ajourføre instruksverket.
• Kontaktperson med fotballkretsen.
• Innkalle til møter i fotballavdelingen ved behov.
• Fordeling av arbeidsoppgaver med oppfølging av Fredrikstad Cup.
• Fordele arbeidsoppgaver i forbindelse med årsrapporten.
• Kontakt med utstyrsleverandør og hovedsponsorer.
• Fordele arbeidsoppgaver i forb.m. hjemmekamper.
• Innkalle og gjennomføre styremøter.
• Revidere ”Handlingsplanen” hvert år.
• Ansvar for evalueringsmøter i h.h.t. ”Handlingsplanen”
• For øvrig utføre pålagte oppgaver fra Hovedstyret og Fotballstyret.

INSTRUKS FOR SEKRETÆR
OPPGAVER:

• Personlig varamann for leder i Hovedstyret.
• Fordele posten til fotballavdelingen
• Føre oversikt over all post som blir referert i styremøte. Arkivere etter gjeldende bestemmelser og retningslinjer fra hovedstyret.
• Skrive og distribuere referater fra styremøter, medlemsmøter m.m.
• Arkivere kontrakter ved spilleroverganger.
• Sende påmelding til Kretsseriene etter konferanse med Sportslig leder og Ungdomsleder.
• Bestille og fordele laglederbøker.
• Sende søknader om leie av skolelokaler for vintertrening. Følge opp dette i samarbeid med Ungdomsleder.
• Utarbeide og ajourføre tillitsmannslister. Kopi til Hovedstyret v/sekr.
• Utarbeide og ajourføre medlemslister. Distribuere disse til hovedstyrets kasserer og sekretær.
• Ansvarlig for at alle lags Årsrapporter blir skrevet og er formelt riktig oppsatt.
• Lisensansvarlig.
• Kontrollere skadeskjemaer i samarbeid med sportslig leder og sørge for sending til forsikringsselskap(NFF).
• Føre oversikt over innsendte skjemaer og kontrollere at refusjon fra forsikringsselskapet mottas.
• Sende B-skjemaer for nye spillere.
• Ansvar for at mottatte B-skjemaer besvares innen fristens utløp.
• Orientere alle lagledere om ØIL og NFF’s forsikringer.
• For øvrig utføre pålagte oppgaver fra fotballstyret.

INSTRUKS FOR SPORTSLIG LEDER
OPPGAVER:

• Ansvarlig for at ØIL’s sportslige retningslinjer blir fulgt.
• Koordinere det sportslige arbeidet i senioravdelingen (inkl. juniorlaget)
• Ansvarlig for å avtale treningskamper til A / rekrutt laget i samarbeid med trenere og lagledere.
• Treneransvarlig. Trenere og spilleres kontaktmann overfor Fotballstyret.
• Skaffe trenere til senioravdelingens lag.
• Delta i forhandlingsutvalget ved spilleroverganger.
• Avgjøre sportslige konflikter ved bruk av spillere/ oppflytting.
• Gjennomføre evalueringsmøter i h.h.t. ”Handlingsplanen”.
• Ansvarlig for dommer-rekrutteringen i samarbeid med dommerkontakten.
• Ansvarlig for kampoppsett og treningstider i samarbeid med Ungdomsleder.
• Ansvarlig for utfylling av skadeskjemaer i samarbeid med sekretæren.
• Følge opp at B-skjemaer ved overganger blir sendt av sekretæren.
• Koordinere bruken av egen buss i samarbeid med Ungdomsleder.
• For øvrig utføre pålagte oppgaver fra fotballstyret.

INSTRUKS FOR UNGDOMSLEDER
OPPGAVER:

• Ansvarlig for å skaffe trenere i ungdomsavdelingen.
• Gjennomføre lagledermøter.
• Utarbeide forslag til treningstider i samarbeid med sportslig leder.
• Sørge for at årsrapportene fra lagene bli utført i h.h.t. sekretærens anvisning.
• Fordele arbeidsoppgaver i Fredrikstad Cup til ungdomsavdelingen etter pålegg fra fotballstyrets leder.
• Skaffe dommere til kamper der det ikke foreligger ferdig oppsett fra Kretsen.
• Sørge for at det blir skrevet skademeldinger som leveres sekretæren.
• Kontrollere at B-skjemaer er i orden. Levere til sekretær.
• Søke Kretsen om egne turneringer i samarbeid med sekretæren.
• I samarbeid med 2. Styremedlem skaffe sponsorer til egne turneringer.
• Distribuere invitasjoner til cup’er og turneringer til laglederne, og eventuelt sørge for påmelding.
• Arrangere avslutningsfester for ungdomsavdelingen.
• Organisere ferdighetsmerkeprøver i smarbeid med trenere/lagledere.
• Sørge for at aktivitetsplaner for hvert lag blir utarbeidet foran sesongstart.
• Ajourføre laglederpermene.
• Ansvarlig for evalueringsmøter i h.h.t. ”Handlingsplanen”
• For øvrig utføre pålagte oppgaver fra fotballstyret.

INSTRUKS FOR 1. STYREMEDLEM
OPPGAVER:

• Ansvarlig for avdelingens håndkasse etter avtale med hovedkasserer.
• Attestere regninger dersom det er avtalt med avdelingens leder.
• Ansvar for oppsett av turnusliste for bilettører ved hjemmekampene. Utlevering av vesker med biletter og vekslepenger, og telle opp og underskrive inntektsbilaget sammen med en av bilettørene. Alltid 2 personer til å telle opp og attestere.
• Holde oversikt og ajourføre lister over støttemedlemmer.
• Levere ferdig attesterte bilag til kasserer.
• Ansvar for salg i klubbhus og kiosk. Innkjøp av varer dersom annet ikke er avtalt.
• For øvrig utføre pålagte oppgaver fra fotballstyret.

INSTRUKS FOR 2. STYREMEDLEM
OPPGAVER:

• Leder av økonomiutvalget med fordeling av arbeidsoppgaver.
• Ansvarlig for kampprogrammet. Skaffe sponsorer og besørge trykking.
• Ansvarlig for banereklame. Selge reklameplass og sørge for maling av skilt dersom det er nødvendig.
• Ansvarlig for å innhente draktsponsorer til A/B/Junior-laget.
• Utarbeide liste for alle sponsorer som har reklameplass. Levere ajourførte lister til kasserer for utsending av regninger.
• Til en hver tid holde fotballstyret orientert om hvilke andre tiltak økonomiutvalget har på sin aktivitetsplan. Enkelte tiltak må forelegges hovedstyret for godkjenning.
• Avdelingens kontaktperson angående iverksetting av økonomiske tiltak for lagene i ungdomsavdelingen.
• For øvrig utføre pålagte oppgaver fra fotballstyret.

INSTRUKS FOR 3. STYREMEDLEM
OPPGAVER:

• Leder av arbeidskomiteen.
• Iverksette og lede dugnader på bygg og anlegg etter Fotballstyrets prioriteringer.
• Ansvar for drift og vedlikehold på bygninger og baner.
• Ha overoppsyn med utleie av baner og klubbhus.
• Engasjere renholdspersonell etter avtale med Fotballstyret.
• Ansvar for oppsett av ny banereklame i samarbeid med 2. Styremedlem.
• Inngår i banekomiteen sammen med Fotballeder og banemann.
• For øvrig utføre pålagte oppgaver fra fotballstyret.

Håndball A-laget - 3. div (2023/24)
Nr Lag K V U T Mål P
1 Østsiden Fredrikstad 17 13 3 1 526 - 410 29
2 Tveter 17 12 1 4 494 - 439 25
3 Sarpsborg 2 14 9 3 2 431 - 362 21
4 Halden 14 10 0 4 409 - 305 20
5 HK Rygge/Hk Herulf Moss 15 8 3 4 399 - 365 19
6 NMBUI 16 9 1 6 485 - 426 19
7 Lisleby 16 7 0 9 413 - 444 14
8 Skogstrand 15 5 0 10 360 - 437 10
9 HK Eidsberg 14 2 0 12 283 - 389 4
10 Tistedalen 13 1 1 11 265 - 357 3
11 Son/Vestby 15 0 2 13 326 - 457 2
Fotball A-laget - Amedialigaen 2023
Neste kamp A-Laget
Arkiv