Lover/vedtekter

Østsiden Idrettslag Fredrikstad er en fusjon mellom Østsiden Idrettslag og Fredrikstad Håndball Klubb. Godkjent av Østfold Idrettskrets og iverksatt 29.11.2007
Østsiden Idrettslag er stiftet 14.juni 1935.
Fredrikstad Håndball Klubb er stiftet 13. desember 1953
Loven er vedtatt den 28.02.2008.
Godkjent av Idrettsstyret (1) den 29.september 2008.

§ 1 FORMÅL
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komite(NIF)(2).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget tar avstand fra alle former for rasisme.

§ 2 ORGANISASJON
Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og
de særforbund som lagets generalforsamling gjør vedtak om å slutte seg til.
Idrettslager hører hjemme i Fredrikstad Kommune, og er medlem av Fredrikstad Idrettsråd (3).
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer (4).
Reglene i NIF’s lov kapittel 1,2,10,11,12,13 og 14 gjelder for Idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 MEDLEMMER
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser , kan tas opp som medlem (5).
Ethvert medlem skal overholde NIF og dets organisasjoners lover, samt Østsiden Idrettslag Fredrikstad’s lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret(6).

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER
Kontingenten for påfølgende år fastsettes av generalforsamlingen årlig og betales forskuddsvis.
Voksne medlemmer er man det året man fyller 17 år.

Deltageravgiften betales av alle aktive spillere i håndball og fotball. Deltageravgiften fastsettes på generalforsamlingen.

§ 5 STEMMERETT OG VALGBARHET
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned i tillegg til å ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgte kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år kan av hovedstyret strykes fra medlemslisten (7). Hvis medlemmene ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved stryking fra ØILFs side.
Dersom et medlem strykes, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

§ 6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.
Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 KJØNNSFORDELING
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg m.v. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forholdt til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst 2 representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregning av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret (8) kan når det foreligger særlig gode forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8 INHABILITET (9)
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse :
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søsken
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.(10)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelsen i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 9 STRAFFESAKER
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser)

§ 10 ÅRSMØTET/GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er lagets høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar måned.
Håndballavdelingen avholder sitt årsmøte i mai.
Fotballavdelingen avholder sitt årsmøte i november.
Disse årsmøtene kunngjøres med minimum 14 dagers varsel, og
organiseres som lagets generalforsamling.

Generalforsamlingen kalles inn med minst en måneds varsel (11) direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på ØILFs internettsider. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være sendt styret senest 2 uker før generalforsamlingen.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen.
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at generalforsamlingen kun er åpen for medlemmer.
Lovlig innkalt generalforsamling er vedtaksfør dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet hovedstyremedlemmer. Dersom generalforsamlingen ikke er vedtaksfør kan det innkalles til generalforsamling på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
På generalforsamlingen kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på generalforsamlingen vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 11 LEDELSE AV ÅRSMØTET/GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke være medlem av idrettslaget.

§ 12 ÅRSMØTET/GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER
Generalforsamlingen skal (12) :
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær (13) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, herunder også å få en orientering om regnskapet for DNB Fredrikstad Cup. (14).
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett, heunder også få en orientering om budsjettet for Fredrikstad Cup.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (15).
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Sekretær, kasserer og barneidrettsansvarlig (16)
c) Øvrige valg i h.h.t. årsmøtevedtatt organisasjonsplan (§12 pkt.9)
Følgende tiltrer hovedstyret: Leder fotballavdelingen
og leder håndballavdelingen.

d) 2 revisorer (17).
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner ØILF er tilsluttet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste generalforsamling.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret (18) kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Årsmøte for fotballavdelingen velger styre bestående av 7 medlemmer. Leder, sekretær, sportslig leder, ungdomsleder og 3 styremedlemmer.

Årsmøte for håndballavdelingen velger styre bestående av 7 medlemmer. Leder,  sekretær,  sportslig leder ungdom, sportslig leder herrer, sportslig leder damer og 3 styremedlemmer. Etter styrenes innstilling velges det de komiteer og utvalg det finnes
behov for. Gruppestyrene utarbeider stillingsinstrukser.
Utvalgene for alle lag i håndball og fotball skal bestå av minimum
2 lagledere.
For begge avdelinger velges det valgkomiteer bestående av 3 medlemmer. Disse samarbeider ved valg på idrettslagets generalforsamling.

Alle valg gjelder for 1 år der intet annet er nevnt. Gruppene arbeider innenfor de budsjetter som er fastsatt av lagets generalforsamling.

§ 13 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET/GENERALFORSAMLINGEN
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Dersom det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som ikke inneholder foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dersom ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 14 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling i ØILF innkalles av ØILFs hovedstyre med minst 14 dagers varsel etter :
a) Vedtak på ØILFs generalforsamling
b) Vedtak i hovedstyret
c) Skriftlig krav fra 1/3 av ØILFs medlemmer
d) Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller ØIK

Ekstraordinær generalforsamling i ØILF skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til generalforsamlingen.
Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15 IDRETTSLAGET STYRE
Idrettslaget ledes og forpliktes av hovedstyret, som er idrettslagets høyeste myndighet (19) mellom Generalforsamlingene.

Styret skal (20) :
1. Iverksette generalforsamlingens og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på Generalforsamlingen eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps –og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring (21).
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere ØILF utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 16 GRUPPER/AVDELINGER/KOMITEER
Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på generalforsamlingen i ØILF etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som velges på generalforsamlingen.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets generalforsamling bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av ØILFs organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt.9

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjennelse (22) . Det er kun ØILFs hovedstyre som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder ØILF rent juridisk/økonomisk.

§ 17 LOVENDRING
Lovendring kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i idrettslaget etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret (23), og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.
§ 18 kan ikke endres.
Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslagt, trer i kraft umiddelbart.

§ 18 OPPLØSNING (24)
Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget (25).

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eler formål godkjent av Idrettsstyret (26).
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

Tekst til fotnotene :

(1) Jfr. NIFs lov §§ 2-2,2-15 og 10-5. Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
(2) Navnet trer i kraft fra 1.1.2008
(3) Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige områder strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.
(4) Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.
(5) Når det står ”kan bli tatt opp som medlem” innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret inne 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.
(6) Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.
(7) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsening av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.
(8) Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
(9) Teksten i denne § kan erstattes med: ”For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7”.
(10) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.
(11) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.
(12) Dersom sakslisten ikke fullføres kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent saksliste for årsmøtet.
(13) Sekretæren(e) behøver ikke være medlem av idrettslaget.
(14) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger vil være et idrettslag. Henviser for øvrig til § 16 i lagets lov.
(15) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.
(16) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse i loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
(17) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-17. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i §12: ”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap” –og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må §12(nytt)pkt. 11 litra d) endres til : ”Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.”
(18) Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
(19) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et ”representantskap” eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)
(20) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.
(21) Se NIFs lov § 2-17.
(22) Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.
(23) Jf. NIFs lov § 2-15. Myndighet er delegert jf. Delegasjonsreglement.
(24) Jf. NIFs lov § 2-16.
(25) Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.
(26) Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

VEDTEKTER/BESTEMMELSER FOR
ØSTSIDEN IDRETTSLAG FREDRIKSTAD

Kontingent
Kontingenten er pr. 01.01.2011 :
Senior (17 år og eldre) kr. 500,-
Barn/Ungdom (under 17 år) kr. 300,-
Familiekontingent kr.1000,-
Trygdede kr. 300,-
Fotball/håndball venn kr. 200,-

Hovedstyret – eller den avdeling som har fått delegert slik myndighet, har mulighet til å redusere evt. frafalle kontingent / deltageravgift ved spesielle årsaker.

Deltager/treningsavgift
Deltageravgiften er pr. 01.04.2010 :
Fotballavdelingen :
Senior kr. 1.600,-
Barn/Ungdom kr. 1.600,-

Håndballavdelingen
Senior kr. 1.800,-
Barn/Ungdom kr. 1.400,-

For begge avdelinger gjelder følgende søskenmoderasjon :
Barn nr. 2 : reduseres med 50 %
Barn nr.3 eller flere : reduseres med 75 %

Aktive spillere som har tillitsverv i avdelingene, og som ikke mottar noen form for godtgjørelse, er fritatt for å betale deltageravgift.

Økonomi
Fellesutgifter til hovedstyret dekkes av gruppene ut fra et 50/50 prinsipp.
Fotballavdelingen forestår og administrerer lagets baner og klubbhus.

Ledere for håndball og fotballavdelingen har anvisningsplikt for alle
utbetalinger i sine respektive avdelinger..

Miljø
Alle møter og arrangementer i ØILFs regi skal være røykfrie.
Fra og med 1. april 2008 skal klubbhuset være røykfritt

Inntektsbringende tiltak
Basarer, utlodninger og lignende som foretas i Østsiden Idrettslag Fredrikstads navn, må forelegges hovedstyret for godkjenning.
Husk Lotteriloven !

Draktfarger
Lagets drakter er hvit trøye og hvit bukse for fotball, og hvit trøye og
rød bukse for håndball.

Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styrene finner det nødvendig. For å ha
stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.
NIF / NOK § 2-5

Komiteer underlagt hovedstyret
Det velges lovkomite som består av 3 medlemmer og 1 varamedlem.
Disse velges for 3 år ad gangen. Komiteen skal ha leder.

Det velges utmerkelseskomite som består av 5 medlemmer og 2
varamedlemmer. Komiteen skal ha leder og sekretær.
Disse velges for 2 år ad gangen.

Det velges en arkivkomite som består av minimum 2 medlemmer.
Disse velges for 1 år ad gangen. Komiteen skal ha leder.

Det velges en webkomite som består av minimum 3 medlemmer.
Disse velges for 1 år ad gangen. Komiteen skal ha leder(ansvarlig web-redaktør).

Fortjenestemedaljer
Laget utdeler sine fortjenestemedaljer i henhold til oppsatte statutter.
Eventuelle endringer i statuttene foretas av hovedstyret.
Fortjenestemedaljer utdeles av idrettslagets leder, eller ved dennes
forfall av et av hovedstyrets øvrige medlemmer.

Andre grupper tilknyttet ØILF
Damegruppa, seniorlauget og kjerringlauget har rett til fri benyttelse av anlegget. Arrangementer avtales med ansvarlig for utleie av klubbhuset.

 

Håndball A-laget (2019/2020)
Nr Lag K V U T Mål P
1 Reistad 20 17 0 3 637 - 503 34
2 Fredrikstad Bkl 2 18 11 2 5 573 - 513 24
3 Tertnes 19 12 0 7 524 - 505 24
4 Åsane 18 10 2 6 501 - 449 22
5 Årstad 19 9 0 10 530 - 542 18
6 Tveter 17 9 0 8 506 - 513 18
7 Østsiden Fredrikstad 17 7 1 9 483 - 488 15
8 Hokksund 19 7 0 12 507 - 558 14
9 Sarpsborg 17 6 0 11 500 - 505 12
10 Gneist 16 6 0 10 454 - 480 12
11 Fana 2 16 6 0 10 384 - 486 12
12 Viking TIF 16 3 1 12 425 - 482 7
Fotball A-laget (2019)
Neste kamp A-Laget
Arkiv
KONTAKT OSS GJERNE
Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat. Vi bistår gjerne!

Post: Postboks 160, 1650 Sellebakk
Besøk: Lundheimveien 6, 1636 Gml. Frstad.

Kontaktinfo Klubbformann
Kontaktinfo Håndballavdelingen
Kontaktinfo Fotballavdelingen
Kontaktinfo Webredaksjonen
Kontaktinfo Fredrikstad Cup
MER OM ØSSIA
Østsiden Idrettslag ble stiftet i 1935 og ble i 2012 til Østsiden Idrettslag Fredrikstad. Klubben består i dag av flere avdelinger og grupper. Håndball og fotballavdelingen er de største og til sammen er over 300 barn og unge i aktivitet gjennom året. Klubben har også A lag i både fotball (4. divisjon) og håndball (2. divisjon).

I tillegg er klubben arrangør av Fredrikstad Cup, Norges største håndballcup. Totalt samles over 700 lag og 30 000 besøkende årlig i Fredrikstad.
ØSTSIDEN IL FREDRIKSTAD - 1935 TIL 2021
HJEM     FOTBALLNYHETER     HÅNDBALLNYHETER     UTLEIE     SØK     KONTAKT